Ông Đinh La Thăng vi ph.ạm rất ngh.i.ê.m tr.ọ.ng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và trong thực hiện chức trá’ch, nhiệm vụ được ph.ân c.ô.ng.

Ông Đinh La Thăng vi ph.ạm rất ngh.i.ê.m tr.ọ.ng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và trong thực hiện chức trá’ch, nhiệm vụ được ph.ân c.ô.ng.

Từ ngày 24 đến 26, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 35 do ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận về kiểm tra khi có dấ’u hiệu vi phạm đối với Ban cá’n sự đảng (BCSĐ) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).

Ông Đinh La Thăng.

Theo đó, Nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng (đã bị khai tr.ừ ra kh.ỏi Đảng và đang chấp hành h.ì.nh ph.ạt t.ù) chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyế’t điểm của BCSĐ và Bộ GTVT.

Cá nhân ông Đinh La Thăng vi phạm rất ngh.i.ê.m tr.ọ.ng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được ph.ân c.ô.ng.

UBKT Trung ương kết luận, BCSĐ Bộ GTVT đã vi phạm ngh.i.ê.m tr.ọ.ng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trá’ch nhiệm, buông l.ỏ.ng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, để x.ảy ra nhiều vi ph.ạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Các ủy viên BCSĐ, các thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ngọc Đông và Nguyễn Nhật cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, kh.u.yết điểm của BCSĐ và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được ph.ân c.ô.ng.

Cũng trong kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng có vi phạm, khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Ông Phạm Viết Muôn, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, có vi ph.ạm, khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ về chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Vi phạm của ban cá’n sự đảng Bộ GTVT và các cá’n bộ nêu trên đã g.ây thấ’t thoá’t lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấ’u đến uy tín của tổ chức đảng và ngành GTVT, gây bứ.c xú.c trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành k.ỷ luật.

Để xảy ra các vi ph.ạ.m, khuyết điểm nêu trên có trá’ch nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ GTVT và Văn phòng Chính phủ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, x.ử lý trá’ch nhiệm đối với các tập th.ể, cá nhân liên quan.

Xem xét k.ỷ l.u.ật nguyên Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh

Bộ GT-VT đã để xảy ra nhiều vi ph.ạ.m, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc bộ này. Nguyên Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng liên đới.

Kỳ họp thứ 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương – Ảnh: Website UBKTTW

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận về kiểm tra khi có dấu hiệu vi ph.ạ.m đối với ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Nguyên bí thư ban cá’n sự Đảng, nguyên bộ trưởng Đinh La Thăng (đã bị khai tr.ừ ra khỏi Đảng và đang chấp hành h.ì.nh ph.ạ.t t.ù) chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi ph.ạ.m, kh.u.yết điểm của ban cá.n sự Đảng và Bộ GTVT.

Cá nhân ông Đinh La Thăng vi phạm rất ngh.i.ê.m tr.ọ.ng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được ph.ân c.ô.ng.

Các ủy viên ban cán sự Đảng, các thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ngọc Đông và Nguyễn Nhật cùng chịu trách nhiệm về những vi ph.ạm, kh.u.yết điểm của ban cán sự Đảng và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được ph.â.n c.ô.ng.

Ông Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó thủ tướng Chính phủ, có vi ph.ạm, kh.uyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Ông Phạm Viết Muôn, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, có vi ph.ạm, kh.uyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ về chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Vi ph.ạm của ban cán sự Đảng Bộ GTVT và các cá.n bộ nêu trên đã gây thất thoát lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng x.ấu đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành GTVT, g.ây bứ.c xú.c trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành k.ỷ l.uật.

Để xảy ra các vi ph.ạm, khuyết điểm nêu trên có trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ GTVT và Văn phòng Chính phủ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét, x.ử lý trách nhiệm đối với các tập th.ể, cá nhân liên quan.

Nguồn:.tintuc.life