Tại sao cả một đoàn UBND Hà Nội khoanh tay, kính cẩn trước người chơi ma túy?

Cả một đoàn UBND Hà Nội khoanh tay, kính cẩn trước con nghiện sốc m.a t.u’.y là sao? Read more »